The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

LIÊN LẠC


The Christian and Missionary Alliance


TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Mục Sư: Lê Hoàng Thái An Quản Nhiệm (909) 910 - 4726
Ông Vũ Hà Trung Thư Ký (818) 671 - 9650
Ông Nguyễn Thiện Mỹ Thủ Quỹ
Ông Dương Tấn Lực Nghị Viên
Ông Vũ Hà Tín Nghị Viên
Ông Nguyễn Thiện Nhân Chấp Sự
Ông Nguyễn Thành Phương Chấp Sự
Ông Nguyễn Hậu Trạch Chấp Sự
Bà Hồ Phi Nga Chấp Sự
Bà QPMS Nguyễn Hậu Lương Công Tác Viên Mục Vụ (818) 376 - 8388