The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

ĐƯỜNG ĐẾN NHÀ THỜ

Rất vui khi quý vị đến cùng thờ phượng Chúa!


ĐỊA CHỈ

9936 BEACHY AVE.
ARLETA, CA 91331.
(747) 22-GRACE (224-7223)


LỊCH SINH HOẠT MỖI TUẦN
CHÚA NHẬT THỜI GIAN
9:00am - 10:00am Lễ Thờ Phượng Anh Ngữ
9:00am - 10:00am Trường Chúa Nhật Việt Ngữ
10:15am - 12:00pm Lễ Thờ Phượng Việt Ngữ
10:15am - 12:00pm Trường Chúa Nhật Anh Ngữ
12:00pm - 1:00pm Thông Công Ăn Trưa
(3rd) 4:00pm - 6:00pm Nhóm Nam Giới & Phụ Nữ
THỨ TƯ
7:30pm - 9:00pm Ban Hát Thờ Phượng Tập Hát
THỨ NĂM
7:30pm - 9:00pm Nhóm Cầu Nguyện
THỨ SÁU
7:30pm - 9:30pm Nhóm Ban Thanh Thiếu Niên
(1st & 3rd) 7:30pm - 9:30pm Nhóm Gia Đình Trẻ
(4th) 7:30pm - 9:30pm Ban Hướng Dẫn TCN Họp