Sermon Thumbnail
Sermon: "GPS" Cho Hành Trình Năm Mới
Passage: Proverbs 3:5-7 | Châm-ngôn 3:5-7
Speaker: Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An

Main Verse:
5. Trust in the LORD with all your heart and do not lean on your own understanding.
6. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight.
7.Do not be wise in your own eyes; fear the LORD and turn away from evil.
(Proverbs 3:5-7)


Sermon Outline:
“GPS” CHO HÀNH TRÌNH NĂM MỚI
GPS FOR THE NEW YEAR’S JOURNEY

Kinh Thánh–Scripture: Châm Ngôn–Proverbs 3:5-7
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Thai-An Le

GPS = G_______ Positioning System = Hệ thống Định vị T______ C_____

1. T_______________ (3:5) L___________

5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con
– Trust in the LORD with all your heart And do not lean on your own understanding.


2. T_______________ (3:6) L___________

6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo
của con.
– In all your ways acknowledge Him, And He will make your paths straight.


3. T_______________ (3:7) L___________

7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác.
– Do not be wise in your own eyes; Fear the LORD and turn away from evil.