Sermon Thumbnail
Giảng Luận: "GPS" Cho Hành Trình Năm Mới
Kinh Thánh: Châm-ngôn 3:5-7  | Proverbs 3:5-7
Diễn Giả: Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An

Câu gốc:
5. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
6. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
7.Chớ khôn ngoan theo mắt mình; hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác.
(Châm Ngôn 3:5-7)


Bố Cục Bài Giảng:
“GPS” CHO HÀNH TRÌNH NĂM MỚI
GPS FOR THE NEW YEAR’S JOURNEY

Kinh Thánh–Scripture: Châm Ngôn–Proverbs 3:5-7
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Thai-An Le

GPS = G_______ Positioning System = Hệ thống Định vị T______ C_____

1. T_______________ (3:5) L___________

5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con
– Trust in the LORD with all your heart And do not lean on your own understanding.


2. T_______________ (3:6) L___________

6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo
của con.
– In all your ways acknowledge Him, And He will make your paths straight.


3. T_______________ (3:7) L___________

7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác.
– Do not be wise in your own eyes; Fear the LORD and turn away from evil.