SERMONSMarch 20, 2016
Nghênh Đón Vua

 • Listen
 • Listen: 31 Download: 24


 • March 13, 2016
  The Baptism of the CHRIST

 • Listen
 • Listen: 35 Download: 22


 • March 13, 2016
  Noi Dấu Chân Chúa

  March 06, 2016
  Faith and Action

 • Listen
 • Listen: 35 Download: 46


 • March 06, 2016
  Đức Tin và Hành Động

 • Listen
 • Listen: 39 Download: 33


 • February 28, 2016
  The Beginning of the Gospel of Jesus Christ, Son of God

 • Listen
 • Listen: 34 Download: 29


 • February 28, 2016
  Tứ Diện Tin Lành

  February 21, 2016
  Love Beyond the Limits

  February 21, 2016
  Quyết Tâm Tấn Tới

  February 14, 2016
  Redeem and Useful for Service

 • Listen
 • Listen: 50 Download: 24


 • February 14, 2016
  Tình Yêu Sinh Sản Việc Lành

  February 07, 2016
  Tiến Vào Đất Hứa