SERMONSNovember 29, 2015
Hãy Tắm Thì Được Sạch

November 22, 2015
Tạ Ơn Chúa Nhân Từ

November 15, 2015
The Goodness of God

November 15, 2015
Lòng Nhân Từ Của Thiên Chúa

November 08, 2015
Quyết Định Của Lòng Biết Ơn

November 08, 2015
The Decision of a ThankfulThankful Heart

November 01, 2015
Tạ Ơn Chúa Về Dân Do Thái

October 25, 2015
Giữ Lời Hứa

October 25, 2015
The Expectation of Authority

October 18, 2015
Cơ Hội Phục Vụ

October 11, 2015
Chọn Tiêu Chuẩn Nào

October 04, 2015
Following God All The Way