SERMONSNovember 26, 2017
Soli Deo Gloria - Duy Vinh Hiển Thuộc Chúa

November 19, 2017
Solus Christus - Duy Đấng Christ

November 12, 2017
Sola Gratia - Duy Ân Điển

November 05, 2017
Sola Fide - Duy Đức Tin

October 29, 2017
Sola Scriptura - Duy Kinh Thánh

October 22, 2017
Thờ Phượng Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

October 15, 2017
Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời

October 08, 2017
Tôi với Chúa

October 01, 2017
Nội Chiến

September 17, 2017
Khi Thế Lực Đối Nghịch Tiêu Vong

September 10, 2017
Phục Vụ Chúa

August 27, 2017
Chết Chưa Phải Là Hết