SERMONSAugust 27, 2017
Chết Chưa Phải Là Hết

August 20, 2017
Ân Sủng Trong Bước Đường Cùng

August 13, 2017
Lạc Lối

August 06, 2017
Vững Chắc Trong Ý Nhứt Định

July 30, 2017
Trung Tín Trong Bóng Đêm

July 23, 2017
Nếu Đức Giê-hô-va Không Cất Nhà

July 16, 2017
Tạo Dựng Cho Mục Đích Thiên Thượng

June 25, 2017
Công Vụ của Hội Thánh

June 18, 2017
Người Nam Được Phước

June 11, 2017
Tin Đức Chúa Trời

June 04, 2017
Simply Perfect

  • Listen
  • Listen: 37 Download: 1


  • June 04, 2017
    Công Vụ Đức Thánh Linh