SERMONSFebruary 26, 2017
Lofty Living

February 19, 2017
Tin Lành Cứu Rỗi

February 12, 2017
Người Được Chúa Dùng

February 05, 2017
Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

January 29, 2017
Người Mới trong Năm Mới

January 22, 2017
Hiệp Một Trong Hội Thánh

January 15, 2017
Sứ Mạng của Hội Thánh

January 08, 2017
Living with Zeal for God's Glory

January 08, 2017
Đấng Christ và Hội Thánh

January 01, 2017
Mồng Một Tháng Riêng

December 24, 2016
TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN

December 18, 2016
The Culmination of Discontent