GIẢNG LUẬN03/20/2016
The Emptiness of Life without Christ

03/20/2016
Nghênh Đón Vua

 • Nghe
 • Nghe: 33   Lưu: 24


 • 03/13/2016
  The Baptism of the CHRIST

 • Nghe
 • Nghe: 37   Lưu: 22


 • 03/13/2016
  Noi Dấu Chân Chúa

  03/06/2016
  Faith and Action

 • Nghe
 • Nghe: 38   Lưu: 46


 • 03/06/2016
  Đức Tin và Hành Động

 • Nghe
 • Nghe: 41   Lưu: 33


 • 02/28/2016
  The Beginning of the Gospel of Jesus Christ, Son of God

 • Nghe
 • Nghe: 38   Lưu: 29


 • 02/28/2016
  Tứ Diện Tin Lành

  02/21/2016
  Love Beyond the Limits

  02/21/2016
  Quyết Tâm Tấn Tới

  02/14/2016
  Redeem and Useful for Service

 • Nghe
 • Nghe: 54   Lưu: 24


 • 02/14/2016
  Tình Yêu Sinh Sản Việc Lành