GIẢNG LUẬN11/29/2015
Hãy Tắm Thì Được Sạch

11/22/2015
Tạ Ơn Chúa Nhân Từ

11/15/2015
The Goodness of God

11/15/2015
Lòng Nhân Từ Của Thiên Chúa

11/08/2015
Quyết Định Của Lòng Biết Ơn

11/08/2015
The Decision of a ThankfulThankful Heart

11/01/2015
Tạ Ơn Chúa Về Dân Do Thái

10/25/2015
Giữ Lời Hứa

10/25/2015
The Expectation of Authority

10/18/2015
Cơ Hội Phục Vụ

10/11/2015
Chọn Tiêu Chuẩn Nào

10/04/2015
Following God All The Way