GIẢNG LUẬN11/26/2017
Soli Deo Gloria - Duy Vinh Hiển Thuộc Chúa

11/19/2017
Solus Christus - Duy Đấng Christ

11/12/2017
Sola Gratia - Duy Ân Điển

11/05/2017
Sola Fide - Duy Đức Tin

10/29/2017
Sola Scriptura - Duy Kinh Thánh

10/22/2017
Thờ Phượng Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

10/15/2017
Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời

10/08/2017
Tôi với Chúa

10/01/2017
Nội Chiến

09/17/2017
Khi Thế Lực Đối Nghịch Tiêu Vong

09/10/2017
Phục Vụ Chúa

08/27/2017
Chết Chưa Phải Là Hết