The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

GIẢNG LUẬN10/22/2017
Thờ Phượng Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

10/15/2017
Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời

10/01/2017
Nội Chiến

09/17/2017
Khi Thế Lực Đối Nghịch Tiêu Vong

08/27/2017
Chết Chưa Phải Là Hết

08/20/2017
Ân Sủng Trong Bước Đường Cùng

08/13/2017
Lạc Lối

07/30/2017
Trung Tín Trong Bóng Đêm

05/28/2017
Đẹp hay Độc (p2)

05/21/2017
Đẹp hay Độc

05/07/2017
CHÍNH TRỊ hay CHÍNH TRỰC (P.2)

04/30/2017
CHÍNH TRỊ hay CHÍNH TRỰC