The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

SERMONSJanuary 28, 2018
MẠNG LỆNH LỚN hay SỰ LƠ ĐỄNH LỚN?

January 21, 2018
Chẳng Luống Công

January 14, 2018
Giữ Gìn Sự Hiệp Một

September 10, 2017
Phục Vụ Chúa

June 25, 2017
Công Vụ của Hội Thánh

June 04, 2017
Công Vụ Đức Thánh Linh

January 22, 2017
Hiệp Một Trong Hội Thánh

January 15, 2017
Sứ Mạng của Hội Thánh

January 08, 2017
Đấng Christ và Hội Thánh