The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

GIẢNG LUẬN01/28/2018
MẠNG LỆNH LỚN hay SỰ LƠ ĐỄNH LỚN?

01/14/2018
Giữ Gìn Sự Hiệp Một

09/10/2017
Phục Vụ Chúa

06/25/2017
Công Vụ của Hội Thánh

06/04/2017
Công Vụ Đức Thánh Linh

01/22/2017
Hiệp Một Trong Hội Thánh

01/15/2017
Sứ Mạng của Hội Thánh

01/08/2017
Đấng Christ và Hội Thánh