The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

GIẢNG LUẬNFebruary 18, 2018
"GPS" Cho Hành Trình Năm Mới

February 11, 2018
Ta Về Ta Tắm Ao Ta

January 28, 2018
MẠNG LỆNH LỚN hay SỰ LƠ ĐỄNH LỚN?

January 21, 2018
Chẳng Luống Công

January 14, 2018
Giữ Gìn Sự Hiệp Một

December 31, 2017
Tính Sổ Cuối Năm

December 17, 2017
Niềm Vui Lớn

December 03, 2017
Gia Phổ của Hy Vọng

November 26, 2017
Soli Deo Gloria - Duy Vinh Hiển Thuộc Chúa

November 19, 2017
Solus Christus - Duy Đấng Christ

November 12, 2017
Sola Gratia - Duy Ân Điển

October 29, 2017
Sola Scriptura - Duy Kinh Thánh