SERMONSJanuary 14, 2018
Giữ Gìn Sự Hiệp Một

November 26, 2017
Soli Deo Gloria - Duy Vinh Hiển Thuộc Chúa

October 25, 2015
The Expectation of Authority

September 08, 2013
Con Đường Diệu Kỳ

June 02, 2013
Hiệp Nhất Trong Thân