SERMONSJanuary 21, 2018
Chẳng Luống Công

January 22, 2017
Hiệp Một Trong Hội Thánh

March 27, 2016
Cùng Đích của Biến Cố PHỤC SINH

September 21, 2014
Tiếp Tục Cuộc Đua

April 20, 2014
PHỤC SINH: Tương Lai Của Chúng Ta

March 31, 2013
Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta