GIẢNG LUẬN01/22/2017
Hiệp Một Trong Hội Thánh

03/27/2016
Cùng Đích của Biến Cố PHỤC SINH

09/21/2014
Tiếp Tục Cuộc Đua

04/20/2014
PHỤC SINH: Tương Lai Của Chúng Ta

03/31/2013
Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta