SERMONSDecember 24, 2017
Tặng Phẩm Vô Giá

December 17, 2017
Niềm Vui Lớn

December 10, 2017
Bình An Trọn Vẹn

December 03, 2017
Gia Phổ của Hy Vọng

December 24, 2016
TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN

December 18, 2016
Sẵn Sàng Đón Chúa

December 11, 2016
Người Được Chúa Dùng

December 04, 2016
Đưa Chúa Vào Đời

December 13, 2015
O Come, Let Us Adore Him

December 28, 2014
Kẻ Chăn và Cứu Chúa