SERMONSFebruary 11, 2018
Ta Về Ta Tắm Ao Ta

February 04, 2018
Nguồn Khôn Ngoan Thật

January 28, 2018
MẠNG LỆNH LỚN hay SỰ LƠ ĐỄNH LỚN?

January 21, 2018
Chẳng Luống Công

January 14, 2018
Giữ Gìn Sự Hiệp Một

September 10, 2017
Phục Vụ Chúa

August 06, 2017
Vững Chắc Trong Ý Nhứt Định

July 16, 2017
Tạo Dựng Cho Mục Đích Thiên Thượng

June 25, 2017
Công Vụ của Hội Thánh

June 11, 2017
Tin Đức Chúa Trời

June 04, 2017
Công Vụ Đức Thánh Linh

May 28, 2017
The Fifth Offense

  • Listen
  • Listen: 31 Download: 2