SERMONSOctober 22, 2017
Thờ Phượng Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

October 15, 2017
Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời

October 08, 2017
Tôi với Chúa

October 01, 2017
Nội Chiến

September 17, 2017
Khi Thế Lực Đối Nghịch Tiêu Vong

August 27, 2017
Chết Chưa Phải Là Hết

August 20, 2017
Ân Sủng Trong Bước Đường Cùng

August 13, 2017
Lạc Lối

July 30, 2017
Trung Tín Trong Bóng Đêm

July 23, 2017
Nếu Đức Giê-hô-va Không Cất Nhà

May 28, 2017
Đẹp hay Độc (p2)

May 21, 2017
Đẹp hay Độc