SERMONSApril 14, 2017
Gô-Gô-Tha

March 25, 2016
CHÚA CHỊU CHẾT VÌ AI?

April 03, 2015
Vác Thập Tự Theo Chúa

April 18, 2014
Tâm Tình Thương Khó