SERMONSFebruary 04, 2018
Nguồn Khôn Ngoan Thật

October 16, 2016
Ân Điển Tốt Lành

July 24, 2016
Đức Tin Sống Động

April 17, 2016
The Essence of Believing (Part 2)

 • Listen
 • Listen: 35 Download: 30


 • January 31, 2016
  The Essence of Believing

 • Listen
 • Listen: 56 Download: 25


 • May 24, 2015
  Lòng Thương Xót và Nhân Từ

  May 03, 2015
  Taming The Tongue

 • Listen
 • Listen: 51 Download: 31