GIẢNG LUẬN06/04/2017
Simply Perfect

 • Nghe
 • Nghe: 36   Lưu: 1


 • 02/19/2017
  Tin Lành Cứu Rỗi

  12/04/2016
  The Reign of King Jesus

  10/09/2016
  A Savoir for sinners

 • Nghe
 • Nghe: 36   Lưu: 2


 • 08/07/2016
  Tứ Diện Tin Lành - Vua Hồi Lai

  08/07/2016
  Jesus Christ the Righteous One

 • Nghe
 • Nghe: 124   Lưu: 1


 • 07/10/2016
  The POWER of the Christ

 • Nghe
 • Nghe: 31   Lưu: 2


 • 06/26/2016
  The Authority of the Christ

 • Nghe
 • Nghe: 29   Lưu: 2


 • 06/19/2016
  Worship the King

  05/08/2016
  "JESUS WOULD GO" - 4 MARKS OF THE MASTER EVANGELIST

 • Nghe
 • Nghe: 39   Lưu: 38


 • 04/10/2016
  Tiếng Chúa Gọi

  03/20/2016
  The Emptiness of Life without Christ