GIẢNG LUẬN05/28/2017
The Fifth Offense

 • Nghe
 • Nghe: 31   Lưu: 2


 • 11/27/2016
  Biết Ơn Chúa: HÃY THUẬT LẠI

  11/13/2016
  Biết Ơn Chúa: HÃY TẬN HIẾN

  10/09/2016
  A Savoir for sinners

 • Nghe
 • Nghe: 36   Lưu: 2


 • 08/14/2016
  Only God Can Forgive Sins

 • Nghe
 • Nghe: 29   Lưu: 2


 • 07/10/2016
  The POWER of the Christ

 • Nghe
 • Nghe: 31   Lưu: 2


 • 06/26/2016
  The Authority of the Christ

 • Nghe
 • Nghe: 29   Lưu: 2


 • 05/01/2016
  The Gospel of GOD

 • Nghe
 • Nghe: 41   Lưu: 33


 • 03/20/2016
  Nghênh Đón Vua

 • Nghe
 • Nghe: 32   Lưu: 24


 • 03/13/2016
  The Baptism of the CHRIST

 • Nghe
 • Nghe: 36   Lưu: 22


 • 02/28/2016
  The Beginning of the Gospel of Jesus Christ, Son of God

 • Nghe
 • Nghe: 37   Lưu: 29


 • 02/14/2016
  Redeem and Useful for Service

 • Nghe
 • Nghe: 53   Lưu: 24