SERMONS



February 18, 2018
"GPS" Cho Hành Trình Năm Mới

January 07, 2018
Tổng Kết Thuộc Linh

December 31, 2017
Tính Sổ Cuối Năm

January 29, 2017
Người Mới trong Năm Mới

January 01, 2017
Mồng Một Tháng Riêng

January 03, 2016
Tín Hữu của Một Hội Thánh Mạnh Mẽ

January 04, 2015
Chương Trình Đầu Năm

January 05, 2014
Phước