SERMONSNovember 27, 2016
Biết Ơn Chúa: HÃY THUẬT LẠI

November 13, 2016
Biết Ơn Chúa: HÃY TẬN HIẾN

November 06, 2016
Biết Ơn Chúa: HÃY TÔN NGỢI

November 22, 2015
Tạ Ơn Chúa Nhân Từ

November 08, 2015
Quyết Định Của Lòng Biết Ơn

November 08, 2015
The Decision of a ThankfulThankful Heart

November 01, 2015
Tạ Ơn Chúa Về Dân Do Thái

November 10, 2013
Cảm Tạ Trong Nghịch Cảnh