Sermon Thumbnail
Sermon: Soli Deo Gloria - Duy Vinh Hiển Thuộc Chúa
Passage: Ephesians 1:3-14 | Ê-phê-sô 1:3-14
Speaker: Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An

Main Verse:
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ.
(Ephesians 1:3)


Sermon Outline:
5 TÍN LÝ “DUY CHỈ” CỦA TIN LÀNH – 5 SOLAS OF THE GOSPEL
Kỷ niệm 500 Năm Cuộc Cải Chánh – Honoring 500th Reformation Anniversary (1517-2017)

SOLI DEO GLORIA
DUY VINH HIỂN THUỘC CHÚA – GLORY TO GOD ALONE
Kinh Thánh–Scripture: Êphêsô–Ephesians 1:3-14
Giảng luận–Speaker: MSQN – Pastor Thai An Le1. Được Ch_______ bởi Đức Chúa Cha cho Sự Vinh Hiển của Ngài (1:3-6)
S_______ by God the Father for His Glory2. Được Ch_______ bởi Đức Chúa Jesus cho Sự Vinh Hiển của Ngài (1:7-12)
S_______ by God the Son for His Glory3. Được Ch_______ bởi Đức Chúa Thánh Linh cho Sự Vinh Hiển của Ngài (1:13-14)
S_______ by God the Spirit for His Glory