Sermon Thumbnail
Sermon: Bình An Trọn Vẹn
Passage: John 14:27 | Giăng 14:27
Speaker: Giáo Sĩ Bác Sĩ Phạm Xuân Nghĩa

Main Verse:
"Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi."

(John 14:27)


Sermon Outline:
Advent #2
BÌNH AN TRỌN VẸN
Giảng luận: Mục sư Giáo sĩ Phạm Xuân Nghĩa
“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”
(Giăng 14:27)
[KT Xem thêm: Giăng 16:33; Ê-sai 26:3; Phi-líp 4:6-9]

• Sự bình an là gì?

• Vì sao mất bình an?

• Hai loại bình an

Trong đời sống hằng ngày mỗi chúng ta sẽ được bình an trọn vẹn
trong Chúa Giê-xu khi thực hiện 3 điều căn bản:

1. N : T N sự bình an trọn vẹn
khi T C vào Chúa Giê-xu2. N : T Q sự bình an trọn vẹn
khi sống T K trong Chúa Giê-xu3. N : T R Tin Lành bình an cho người khác
với lòng T Y của Chúa Giê-xu.“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa…” – St. Francis Assisi

Bình an trọn vẹn Chúa ban
Người nào tin nhận đời tràn niềm vui
Tay Ngài nắm chắc không lùi
Vượt bao thử thách tin vui nói hoài.