Sermon Thumbnail
Sermon: Niềm Vui Lớn
Passage: Luke 2:10-20 | Lu-ca 2:10-20
Speaker: Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An

Main Verse:
10. But the angel said to them, ‘Do not be afraid; for behold, I bring you good news of great joy which will be for all the people;
11. for today in the city of David there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord.
(Luke 2:10-11)


Sermon Outline:
Advent #3
NIỀM VUI LỚN – GREAT JOY
Kinh Thánh–Scripture: Luca–Luke 2:10-20

“10 Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. – 10 But the angel said to them, ‘Do not be afraid; for behold, I bring you good news of great joy which will be for all the people; 11 for today in the city of David there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord.’”
(Lu 2:10-11)


1. ĐỐI TƯỢNG CHO NIỀM VUI LỚN The Receiver of Great Joy

M________ người E_______one


2. ĐẶC ĐIỂM CỦA NIỀM VUI LỚN The Reason for Great Joy

________ tốt lành The good n_______

________ Thiện Lành The Good N_______


3. ĐÁP ỨNG VỚI NIỀM VUI LỚN The Response to Great Joy

T____________ R__________

T____________ R__________