Sermon Thumbnail
Sermon: Tặng Phẩm Vô Giá
Passage: Isaiah 9:1-6 | Ê-sai 9:1-6
Speaker: Mục Sư Lê Văn Thái

Main Verse:
For a child will be born to us, a son will be given to us; And the government will rest on His shoulders; And His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace.
(Isaiah 9:5)


Sermon Outline:
TẶNG PHẨM VÔ GIÁ – THE PRICELESS PRESENT
Kinh Thánh–Scripture: Êsai 9:1-6 – Isaiah 9:2-7
Giảng luận–Speaker: Mục sư – Rev. Lê Văn Thái


Dẫn nhập: Món quà có ý nghĩa nhất của mùa Giáng Sinh

1. TẶNG PHẨM _______________ (c.5a) Nguồn Cội – Its Source

• Từ Thiên _________


• Từ Thiên _________


2. TẶNG PHẨM _______________ (c.5a) Đối Tượng – Its Subject

• Cho dân __________


• Cho nhân _________


3. TẶNG PHẨM _______________ (c.5c) Ý Nghĩa – Its Significance

• Đấng Mưu Luận ______________

• Đức Chúa Trời ________________

• Cha _____________

• Chúa _____________

Kết luận:
Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài (c.5b)
“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.”
(Ê-sai 9:1)