Sermon Thumbnail
Sermon: Tính Sổ Cuối Năm
Passage: Matthew 25:14-30 | Ma-thi-ơ 25:14-30
Speaker: Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An

Main Verse:
After a long time the master of those servants
returned and settled accounts with them.
(Matthew 25:19)


Sermon Outline:
TÍNH SỔ CUỐI NĂM
Year-end Reckoning

Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ–Matthew 25:14-30

“Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.
– After a long time the master of those servants
returned and settled accounts with them.” (25:19)

1. ỦY NHIỆM (c.14-15) Assigning of the Work

• Phận T____________ (c.14) S________ responsibility


• Phần T____________ (c.15) S________ ability


2. THỪA NHIỆM (c.16-18) Attending to the Work

• Ch____________ (c.16-17) D__________


• Ch____________ (c.18) D__________3. ĐÁP NHIỆM (c.19-30) Accounting for the Work

• T____________ (c.20-23) R_________


• T____________ (c.24-30) R_________


“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. – Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.”
(1Cor 15:58)