Sermon Thumbnail
Sermon: Chẳng Luống Công
Passage: 1 Corinthians 15:58 | 1 Cô-rinh-tô 15:58
Speaker: Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An

Main Verse:
"Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.”
(1Corinthians 15:58)


Sermon Outline:
CHẲNG LUỐNG CÔNG
NOT IN VAIN

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. – Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.”
(1Côrinhtô–1Corinthians 15:58 TT-ESV)


1. PH___________________ PHỤC VỤ The M___________2. PH___________________ PHỤC VỤ The M___________3. PH___________________ PHỤC VỤ The M___________