Sermon Thumbnail
Sermon: MẠNG LỆNH LỚN hay SỰ LƠ ĐỄNH LỚN?
Passage: Matthew 28:18-20 | Ma-thi-ơ 28:18-20
Speaker: Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An

Main Verse:


Sermon Outline:
MẠNG LỆNH LỚN hay SỰ LƠ ĐỄNH LỚN?
GREAT COMMISSION or GREAT OMISSION?

Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ–Matthew 28:18-20
Giảng luận–Speaker: MSQN–Pastor Thai An Le

1. THỪA NHẬN T______________ LỚN Realize the Great A________
18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta.
– All authority has been given to Me in heaven and on earth…


2. TUÂN PHỤC T______________ LỚN Respond to the Great A________

19 Vậy, hãy đi dạy dỗ [môn đệ hóa] muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.
– 19 Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I commanded you


3. TIN CẬY T_______________ LỚN Rely on the Great A_________

20… Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
– and lo, I am with you always, even to the end of the age.