Sermon Thumbnail
Sermon: Nguồn Khôn Ngoan Thật
Passage: James 3:13-18 | Gia-cơ 3:13-18
Speaker: Mục Sư Vương Quốc Sỹ

Main Verse:
The fear of Jehovah is the beginning of wisdom; And the knowledge of the Holy One is understanding.
(Proverbs 9:10)


Sermon Outline:
NGUỒN KHÔN NGOAN THẬT
“The Wisdom From Above”

Kinh Thánh–Scripture: Giacơ–James 3:13-18
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Rev. Vương Quốc Sỹ

“Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan;
Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.”
(Châm Ngôn 9:10)


I. CÁCH SỐNG KHÔN NGOAN. Gia-cơ 3:13

1. Đốixửtốtđẹpvớimọingười.

2. Thậntrọngtronglờinói.
ChâmNgôn10:19; Gia-cơ3:2; I Phi-e-rơ3:10


II. KHÔN NGOAN THẾ GIAN. Gia-cơ 3:14–16

1. Có tính cách ______ _____ .

2. Dựa vào ____ _____ sinh tồn của con người. Ga-la-ti 5:15–16.

3. Khôn ngoan thế gian bắt nguồn từ ____ _____ . I Giăng 3:8


III. KHÔN NGOAN THIÊN THƯỢNG. Gia-cơ 3:17–18
Câu chuyện vua Sa-lô-môn trong I Các Vua đoạn 3.
Khôn ngoan thiên thượng là nguồn khôn ngoan thật, từ trên:

1. Sự khôn ngoan thiên thượng vốn _______ ______ .

2. Sự khôn ngoan thiên thượng lại ______ ________ .

3. Sự khôn ngoan từ trên có _____ _____ ______ _____ .

4. Sự khôn ngoan thật không _____ ______ . I Côr 1:27–29; II Tim 3:12

Lời Kết: Lạy Chúa, xin giúp con thận trọng trong lời nói, để con không phạm tội cùng Ngài. Xin Ngài giúp con loại bỏ sự khôn ngoan trần gian, và ban cho con sự khôn ngoan thiên thượng. Nguyện lời nói của miệng con, sự suy nghĩ của lòng con được đẹp ý Ngài. A-men.