Sermon Thumbnail
Giảng Luận: Gia Phổ của Hy Vọng
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:1-17  | Matthew 1:1-17
Diễn Giả: Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An

Câu gốc:
“Gia phổ Đức Chúa Jesus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.” (Ma-thi-ơ 1:1)


Bố Cục Bài Giảng:
Mùa Vọng – Advent #1

GIA PHỔ CỦA HY VỌNG
The Genealogy of Hope

Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ–Matthew 1:1-17
“Gia phổ Đức Chúa Jesus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.
– The record of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham”
(Matt 1:1)

1. ĐẶC _______ CHO 1 ____________ → Sự Th___________ của Chúa

2. ĐẶC _______ CHO 2 ____________ → Sự Th___________ của Chúa

3. ĐẶC _______ CỦA 3 ____________ → Sự Th___________ của Chúa

4. ĐẶC _______ CỦA 4 ____________ → Sự Th___________ của Chúa