Sermon Thumbnail
Giảng Luận: Tặng Phẩm Vô Giá
Kinh Thánh: Ê-sai 9:1-6  | Isaiah 9:1-6
Diễn Giả: Mục Sư Lê Văn Thái

Câu gốc:
Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.
(Ê-sai 9:5)


Bố Cục Bài Giảng:
TẶNG PHẨM VÔ GIÁ – THE PRICELESS PRESENT
Kinh Thánh–Scripture: Êsai 9:1-6 – Isaiah 9:2-7
Giảng luận–Speaker: Mục sư – Rev. Lê Văn Thái


Dẫn nhập: Món quà có ý nghĩa nhất của mùa Giáng Sinh

1. TẶNG PHẨM _______________ (c.5a) Nguồn Cội – Its Source

• Từ Thiên _________


• Từ Thiên _________


2. TẶNG PHẨM _______________ (c.5a) Đối Tượng – Its Subject

• Cho dân __________


• Cho nhân _________


3. TẶNG PHẨM _______________ (c.5c) Ý Nghĩa – Its Significance

• Đấng Mưu Luận ______________

• Đức Chúa Trời ________________

• Cha _____________

• Chúa _____________

Kết luận:
Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài (c.5b)
“Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.”
(Ê-sai 9:1)