Sermon Thumbnail
Giảng Luận: Tổng Kết Thuộc Linh
Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 4:9-22  | 2 Timothy 4:9-22
Diễn Giả: Mục Sư Nguyễn Anh Tài

Câu gốc:
Nhưng tôi cứ làm một điều:
quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước,
tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
(Phi-líp 3:14)


Bố Cục Bài Giảng: