Sermon Thumbnail
Giảng Luận: Giữ Gìn Sự Hiệp Một
Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:1-6  | Ephesians 4:1-6
Diễn Giả: Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An

Câu gốc:
Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.
(Ê-phê-sô 4:3)


Bố Cục Bài Giảng:
GIỮ GÌN SỰ HIỆP MỘT
PRESERVE THE UNITY
Kinh Thánh–Kinh Thánh: Êphêsô–Ephesians 4:1-6

“Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.
– Being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace.” (4:3)

1. NGUYÊN ________ HIỆP MỘT (c.1) Động cơ / The Motivation


2. NGUYÊN ________ HIỆP MỘT (c.2-3) Phương cách / The Expression


3. NGUYÊN ________ HIỆP MỘT (c.4-6) Nền tảng / The Foundation