Sermon Thumbnail
Giảng Luận: Chẳng Luống Công
Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:58  | 1 Corinthians 15:58
Diễn Giả: Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An

Câu gốc:
"Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu."
(1Cô-rinh-tô 15:58)


Bố Cục Bài Giảng:
CHẲNG LUỐNG CÔNG
NOT IN VAIN

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. – Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.”
(1Côrinhtô–1Corinthians 15:58 TT-ESV)


1. PH___________________ PHỤC VỤ The M___________2. PH___________________ PHỤC VỤ The M___________3. PH___________________ PHỤC VỤ The M___________