Sermon Thumbnail
Giảng Luận: Grace Alone
Kinh Thánh: Tít 2:11-15  | Titus 2:11-15
Diễn Giả: Hoàng Trương

Câu gốc:


Bố Cục Bài Giảng: