The Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood

LỊCH SINH HOẠT MỖI TUẦN

Rất vui khi quý vị đến cùng thờ phượng Chúa!


CHÚA NHẬT THỜI GIAN
9:00am - 10:00am Lễ Thờ Phượng Anh Ngữ
9:00am - 10:00am Trường Chúa Nhật Việt Ngữ
10:15am - 12:00pm Lễ Thờ Phượng Việt Ngữ
10:15am - 12:00pm Trường Chúa Nhật Anh Ngữ
12:00pm - 1:00pm Thông Công Ăn Trưa
(3rd) 4:00pm - 6:00pm Nhóm Nam Giới & Phụ Nữ
THỨ TƯ
7:30pm - 9:00pm Ban Hát Thờ Phượng Tập Hát
THỨ NĂM
7:30pm - 9:00pm Nhóm Cầu Nguyện
THỨ SÁU
7:30pm - 9:30pm Nhóm Ban Thanh Thiếu Niên
(1st & 3rd) 7:30pm - 9:30pm Nhóm Gia Đình Trẻ
(4th) 7:30pm - 9:30pm Ban Hướng Dẫn TCN Họp

9936 BEACHY AVE.
ARLETA, CA 91331.
(747) 22 - GRACE (224 - 7223)