The Vietnamese Evangelical Church of North HollywoodBAN GIA ĐÌNH TRẺ


Các bạn trong Ban Gia Đình Trẻ đã lấy đức tin và quyết định tăng thêm giờ nhóm thành hai lần mỗi tháng, vào mỗi thứ sáu thứ nhất và thứ ba hằng tháng.
Các bạn gia đình trẻ cũng có cớ lớn để tạ ơn Chúa hơn nữa vì chẳng những Ngài đã thiết lập hôn nhân, nhưng cũng ban cho những hậu tự làm sản nghiêp để tiếp nối di sản đức tin đã có từ các thế hệ cha ông. Bậc cha mẹ càng phải biết tin cậy, vâng lời Chúa nhiều hơn để làm gương tốt cho con cái và cũng dạy các con của mình đi con đường tin kính như Lời Chúa dạy trong Châm ngôn 22:6 “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” Hầu qua đó, danh Đức Giê-hô- va vạn quân được tôn cao và vang ra qua mỗi đơn vị gia đình tại bất cứ nơi nào mà Ngài đặt để.